Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 51/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie znak: [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Kr 1425/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uregulowania stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Gd 29/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie 1/ umarza postępowanie w sprawie bezczynności, 2/ stwierdza, że przewlekłość postępowania Wójta Gminy w sprawie oznaczonej numerem [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3/ oddala wniosek o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny, 4/ przyznaje pełnomocnikowi skarżącej radcy prawnemu A. Z. ze Skarbu Państwa - WSA w Gdańsku kwotę 295,20 zł (dwieście dziewię...

IV SA/Wa 160/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie : nakazania wykonania obwodowego powierzchniowego drenażu odwadniającego nieruchomość

II SA/Wr 364/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy M.

IV SA/Po 163/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Opatówek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Gd 140/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego likwidacji urządzenia wodnego

II SAB/Rz 38/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w sprawie nie wydania decyzji -

II SA/Sz 246/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez Spółkę

IV SA/Wa 835/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych
1   Następne >   2