Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SAB/Wa 41/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-21

Skarga [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1524/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXIX/210/16 Rady Gminy Biskupice w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/16 Rady Gminy Biskupice

II SA/Po 1104/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Bk 117/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B.

II OSK 2936/16 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 413/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-13

Skarga D. R. i K. R. na uchwałę Rady W. z [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 338/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-16

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anita Wielopolska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. B. od decyzji SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gd 56/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy [...] w G., rejon [...]

II SA/Gd 764/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   11