Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 326/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 283/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkpolskim w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu [...] w sprawie zmiany uchwały nr [...] Rady Powiatu [...] . w sprawie postawienia w stan likwid...

IV SA/Gl 1051/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

II OSK 1523/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów osoby zobowiązanej

IV SA/Gl 424/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Bd 1305/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M. W. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora [...] w B. , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Bd 578/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchylenie decyzji w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Rz 1030/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej

II OSK 1364/16 - Postanowienie NSA z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

VI SAB/Wa 28/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie objęcia nadzorem postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
1   Następne >   3