Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SAB/Wa 81/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zaświadczenia stwierdzającego możliwość wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego

VI SA/Wa 1904/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

VI SAB/Wa 18/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie wyrażenia zgody na powołanie na stanowisko członka zarządu

II GSK 994/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w przedmiocie sprzeciwu co do nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń

VI SA/Wa 457/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi B. L. na działanie Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych polegające na niewłaściwym przeprowadzeniu postępowania związanego z odwołaniem od wyniku egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych

VI SAB/Wa 61/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego zatwierdzenia zmiany statusu zakładu ubezpieczeń

VI SA/Wa 656/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na powołanie na stanowisko członka zarządu

VI SA/Wa 2016/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II GSK 1007/11 - Wyrok NSA z 2012-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VI SA/Wa 837/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na powołanie członka zarządu zakładu ubezpieczeń nie znającego języka polskiego