Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 471/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązanie do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1242/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej z [...] czerwca 2009 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia bezskuteczności odwołania z powodu uchybienia terminu do jego wniesienia

V SA/Wa 2976/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów;

V SA/Wa 213/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SAB/Wr 2/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w O. w przedmiocie nie podjęcia działań w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nabycia działki nr [...] AM [...] w O. przez cudzoziemca wskutek cofnięcia skargi

IV SA/Wa 1699/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie : odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 2512/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statutu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia braku przesłanek do udzielenia zgody na pobyt tolerowany

II SA/Rz 872/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

V SA/Wa 1090/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

III SA/Lu 418/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1   Następne >   +2   +5   +10   40