Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Go 74/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

Sprawa ze skargi Prokuratora Apelacyjnego na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie zmiany rozporządzenia Wojewody w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

II OSK 727/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie parku krajobrazowego

II SA/Ol 756/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-09-28

Sprawa ze skargi '[...]' na zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 '[...]'

II SA/Ol 773/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-10-01

Sprawa ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zarządzenie Starosty Działdowskiego w przedmiocie procedury postępowania poszczególnych służb w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt, w tym uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych oraz padłych na drogach w Powiecie Działdowskim

II SA/Wr 17/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-19

Sprawa ze skargi R.B. na § 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

II SA/Bk 7/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-06

Sprawa ze skargi T. F. na zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie ustanowienia planu zadań ochronnych