Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 1050/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentu

I OZ 529/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

IV SA/Po 435/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-08

Sprawa ze skargi M. R. na pismo w przedmiocie wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

II SAB/Ke 20/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie załatwienia skargi dotyczącej zadań lub działalności starosty

IV SO/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-10

Wniosek J. H. o wymierzenie grzywny Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.)

II SA/Sz 641/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy dokonania zabezpieczenia przepadku samochodu osobowego

II SA/Sz 1315/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy dokonania zabezpieczenia przepadku samochodu

VII SA/Wa 1863/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej

I OSK 485/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Wniosek S. L. o cofnięcie skargi kasacyjnej na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

VII SA/Wa 484/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   50