Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1757/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

VI SA/Wa 1490/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju

II GSK 23/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju

VI SA/Wa 734/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wyrażenia zgody na leczenie i przeprowadzenie konsultacji lekarskich poza granicami kraju

VI SA/Wa 1758/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

II SAB/Sz 61/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie refundacji kosztów leczenia

VI SA/Wa 1468/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-13

Skarga E. B. o wymierzenia Dyrektorowi [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we W. grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy finansowania kosztów leczenia

II GSK 1094/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-30

Wniosek w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Bd 899/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia