Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II GSK 422/11 - Wyrok NSA z 2012-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

I SA/Wa 375/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

VI SA/Wa 559/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych

II GSK 1280/11 - Wyrok NSA z 2012-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie nadania uprawnień budowlanych

VI SA/Wa 1382/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów