Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II SA/Op 560/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Op 208/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Op 373/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku z wnioskiem skarżącego o doręczenie wyroku

I SA/Op 295/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego w związku z wnioskiem skarżącego o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

II SA/Op 241/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie rekompensaty za pozbawienie prawa własności nieruchomości

I SA/Op 106/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości wskutek wniosku o doręczenie wyroku WSA w Opolu wraz z uzasadnieniem

II SA/Op 166/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w O. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 264/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie nabycia nieruchomości na skutek wniosku skarżących o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SAB/Op 44/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Reńska Wieś w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 326/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
1   Następne >   2