Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wr 615/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Skarga W U na decyzję P Z U S, w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych składek, wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. akt III SA/Wr 615/0

III SA/Wr 611/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-27

Skarga 'A' w G. na decyzję SKO w J. w przedmiocie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku tutejszego Sądu wydanego w tej sprawie w dniu [...] lutego 2015 r.,

I SA/Kr 363/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-25

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

I SA/Ke 424/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-14

Wniosek B.W. o uzupełnienie wyroku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 r.

I SA/Kr 1970/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

I SA/Kr 1421/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

III SA/Wr 357/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o objęciu ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospoda...

I SA/Gl 304/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Po 597/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów zgłoszonych w toku postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 1094/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-24

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od nieopłaconych należności z tytułu składek
1   Następne >   +2   6