Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 2379/15 - Wyrok NSA z 2017-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu r...

III SA/Łd 492/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od kwoty przypadającej do zwrotu

I SA/Ke 292/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-08-01

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia protestu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu

III SA/Wr 40/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-26

Skarga M. B. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na operację typu 'Premie dla młodych rolników' w ramach poddziałania PROW 2014

V SA/Wa 1019/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-18

Wniosek w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

II GZ 693/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-26

Zażalenie na zarządzenie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

II GSK 2205/17 - Wyrok NSA z 2017-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego