Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 749/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Skargi kasacyjne: Prokuratora Generalnego, P. C. S.A. w W., Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr [...] w przedmiocie niestwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję i nałożenia kary pieniężnej;

II GSK 270/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie wszczęcia postępowania w związku z podejrzeniem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów po...

III SAB/Wr 13/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w przedmiocie stwierdzenia nieważności nadania numeru REGON,

II SA/Bk 603/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o umorzenie pożyczki zaciągniętej na rozpoczęcie działalności gospodarczej

III SA/Wr 230/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-03

Sprawa ze skargi Placówki Oświatowej A i Placówki Oświatowej B na pismo Dyrektora Departamentu Głównego Urzędu Statystycznego w W., w przedmiocie odmowy zmiany numeru REGON

II GSK 1352/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie uznania za bezzasadne ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II GW 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-02

Wniosek w przedmiocie pisemnej interpretacji zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

III SA/Wr 328/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do rejestru REGON

II GSK 1350/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie uznania za bezzasadne zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy dotyczącej zmiany decyzji w zakresie zastąpienia lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych pos...

II GSK 1431/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie sprzeciwu wobec podjętych czynności kontrolnych
1   Następne >   2