Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1272/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I OSK 1815/07 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Wr 297/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie przekazania zgodnie z właściwością wniosku D.D. o stwierdzenie nieważności postanowienia Starosty Powiatu W. z [...]r., Nr [...] uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do WSA w Warszawie.

II SA/Łd 132/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-23

Skarga P. N. o wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1086/13 ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 288/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-18

Wniosek SKO o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym a Wojewodą [...]

II SA/Op 24/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-06

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia umowy dzierżawy gruntu

II SA/Ol 811/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-30

Sprawa ze skargi J. A. na Ministra Infrastruktury w przedmiocie licencji zarządcy nieruchomości

II SO/Gd 4/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-11

Wniosek w przedmiocie nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 395/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zwrotu skargi na czynności rzeczoznawcy majątkowego

I OSK 1343/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
1   Następne >   3