Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 452/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Ke 91/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. w przedmiocie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej

II OW 175/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-13

Sprawa ze skargi A. P. na Radę Miejską Wrocławia w przedmiocie niewykonanie wyroku NSA sygn. akt II OSK 565/07 oddalającego skargę kasacyjną od wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 498/06 stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr [...] odrzucającej zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 533/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

II OW 178/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-15

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 559/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi K. Z. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 605/06 oraz o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA , sygn. akt II OSK 840/07

II SA/Gd 169/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-11

Sprawa ze skargi D. i H. U. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gdańsku w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy B.

II SA/Wr 300/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej

II SO/Go 14/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Po 541/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji;
1   Następne >   2