Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 100/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wynagrodzenia burmistrza

I OSK 1600/14 - Wyrok NSA z 2015-01-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi H. W., S. W. na zarządzenie Wójta Gminy R. nr [...] w przedmiocie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

I OSK 1055/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa Ś. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora ośrodka leczniczo

IV SA/Wa 2371/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie nadania numeracji porządkowej

II SA/Bk 531/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa P. w B. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora naczelnego i artystycznego O. i F. P.

II SA/Bk 624/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa P. w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Lu 559/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi K. Z. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 605/06 oraz o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA , sygn. akt II OSK 840/07

II SA/Gd 169/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-11

Sprawa ze skargi D. i H. U. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gdańsku w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy B.

I SA/Wa 1818/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie o sygn. akt I OSK 1205/10 w przedmiocie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

I SA/Sz 483/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i G.
1   Następne >   2