Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Skarżony Wojewoda X

I OSK 1815/07 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Bd 288/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-18

Wniosek SKO o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym a Wojewodą [...]

II SA/Bd 353/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-05-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o odszkodowania za zalewanie działek

II GSK 482/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w G. w sprawie ze skargi Gminy S. na czynność Wojewody P. w przedmiocie rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości

VII SA/Wa 2256/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Op 1/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi Z. H. na Wojewodę [...] w przedmiocie bezczynności w postępowaniu skargowym