Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X
  • Skarżony

I SA 1108/98 - Wyrok NSA z 1998-11-24

W myśl art. 9 ustawy o wynalazczości /t.j. Dz.U. 1993 nr 26 poz. 117 ze zm./ obowiązek udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych należy do organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania wynalazczości.~Taką organizacją nie jest zaś ośrodek pomocy społecznej zobowiązany do niesienia pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./.