Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II AZP 2/89 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Sąd Najwyższy przy udziale Prokuratora Prokuratury Generalnej rozpoznał wniosek Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (...) o udzielenie odpowiedzi na następujące zagadnienie prawne:~Czy za wykonane na koszt Państwa na gruntach państwowych, pozostających w użytkowaniu osoby fizycznej lub spółdzielni produkcyjnej, urządzenia melioracji wodnych szczegółowych podmioty te wnoszą na rzecz Państwa opłatę melioracyjną przewidzianą w art. 93 ust. 1 ustawy z...

II ARN 7/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (...) w przedmiocie wymiaru łącznej kary pieniężnej za naruszenie warunków wprowadzania ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku NSA w Warszawie IV SA 845/87~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

II AZP 8/89 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Skarga Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w K. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta K. w przedmiocie przekazania w zarząd gruntu oraz ustalenia ceny gruntu i opłaty rocznej po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny