Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol

II SA/Lu 389/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie skargi kasacyjnej E. W. od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 389/09

II OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku dotyczącego udrożnienia rowu melioracyjnego

II SA/Lu 696/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki A

II SA/Wr 388/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-01

Skarga Spółki A z siedzibą we W. na uchwałę Rady Miejskiej W. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych stanowiących własność gminy wynajmowanych na rzecz niepublicznych podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki medycznej oraz ustalenia zasad ich sprzedaży

II SA/Rz 113/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania za straty w rybołówstwie rzeki Wisłoki

II SA/Rz 574/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uregulowani stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 687/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie uregulowania spływu wód opadowych

II SA/Rz 283/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uregulowania stosunków wodnych

II SA/Rz 223/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do wykonania na działce rowka

II SA/Bd 1016/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z urządzeń melioracyjnych
1   Następne >   +2   +5   +10   58