Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Sz 650/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi Ośrodka Doradztwa Rolniczego w B. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w S. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych I. stwierdza nieważność zaskarżonego rozporządzenia w części dotyczącej : - paragrafu 75 ust. 3, w zakresie w jakim zobowiązuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w B. do realizacji zadań określonych w paragrafie 59, 61,62,63,64,65,66, 73; - paragrafu 6...

II SA/Gd 660/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

Sprawa ze skargi A. S. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie ustanowienia obwodów rybackich

II SA/Kr 699/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-11

Sprawa ze skargi Gminy [...] na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej.

II SA/Gd 156/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-15

Sprawa ze skargi T. B. na rozporządzenie Nr 8/2012 Dyrektora A w G. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich 1. stwierdza nieważność paragrafu 1 punkt 44 zaskarżonego rozporządzenia; 2. zasądza od Dyrektora . w G. na rzecz skarżącego T. B. 1.277 (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Po 1073/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-02

Sprawa ze skargi Gminy M. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

II SA/Gd 684/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-01-30

Sprawa ze skargi E. M. i F. M. na zarządzenie pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie zobowiązania do wykonania określonych czynności

II SA/Gd 28/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-13

Sprawa ze skargi L. D. i S. D. na zarządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie kontroli gospodarowania wodami

II SA/Wr 588/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie ustalenia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

II OSK 1648/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

Sprawa ze skargi kasacyjnej L. G. i M. G. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi L. G., M. G. i P. W. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie ustalenia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

II SA/Wr 647/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-26

Sprawa ze skargi L. G. i M. G. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we [...] w przedmiocie ustalenia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej
1   Następne >   2