Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 852/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-29

skarg D. P. i W. P. na decyzje SKO w przedmiocie przyznanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego za świadczenie nienależnie pobrane

III SA/Kr 187/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-26

Wniosek w przedmiocie udzielenia schronienia w noclegowi, odmowie całkowitego zwolnienia z odpłatności i naliczenia odpłatności

III SA/Kr 188/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-26

Wniosek w przedmiocie udzielenia schronienia w noclegowi, odmowie całkowitego zwolnienia z odpłatności i naliczenia odpłatności

III SA/Kr 1641/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-10

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 780/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-24

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 936/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Kr 613/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-01

Wniosek w przedmiocie uznania skargi na przewlekłość postępowania i zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie za nieuzasadnione

III SA/Kr 1310/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 235/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1235/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie pieczy zastępczej
1   Następne >   2