Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 841/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrotu świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 826/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 800/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I OZ 849/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

I OZ 788/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Po 751/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

I OZ 766/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Sz 766/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 331/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 948/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zobowiązanie do jego zwrotu
1   Następne >   2