Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 287/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Rz 914/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Rz 734/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i zobowiązania do jej wnoszenia w sprawie ze skargi M. K. na tę decyzję

II SA/Rz 529/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 528/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 288/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Rz 1195/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-12-11

Wniosek w przedmiocie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych i ustalenia odpłatności za te usługi w zakresie obejmującym ustalenie odpłatności za przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze w sprawie ze skarg

II SA/Rz 735/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-24

Wniosek w przedmiocie uznania świadczenia rodzicielskiego za nienależnie pobrane i obowiązku jego zwrotu

II SA/Rz 1707/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-27

Skarga I. N. na decyzję SKO w przedmiocie częściowego zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS wniosku Skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji i decyzji Nr [...] ustalającej H. K. opłatę za pobyt w DPS w kwocie