Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 1334/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-06

Wniosek w przedmiocie zastosowania klubowego zakazu stadionowego

VII SA/Wa 1527/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-14

Sprawa ze skargi U. G. na czynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyboru prezesa regionalnej izby obrachunkowej

VII SA/Wa 1547/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 2209/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-21

Sprawa ze skargi R. Sp. z o. o. w W., N. Sp. z o.o. w K. na nieprzyjęcie wniosku o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym

VII SA/Wa 140/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie skierowania na powtórny egzamin w zakresie oceny przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

IV SA/Wa 2919/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego W., zmiany uchwały w sprawie ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w W. oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w W....

VII SA/Wa 1056/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 1357/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-01

Sprawa ze skargi Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej N. z siedzibą w W. na działanie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wniosku o przeprowadzenie przymusowej lustracji

IV SA/Wa 2127/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zwrotu wniosku

IV SAB/Wa 223/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   2