Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1430/13 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. G. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1942/09

I SA/Wa 1000/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA w Warszawie z dnia 2

I OZ 251/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 17 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2960/13 o wymierzeniu grzywny w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 308/09 - Wyrok NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA w Warszawie z dnia 2

I SA/Wa 550/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-08

Sprawa ze skargi J. S. na niewykonanie przez Ministra Infrastruktury wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2023/06 i wymierzenie organowi grzywny 1. wymierza Ministrowi Infrastruktury grzywnę w wysokości 200 (dwieście) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. zasądza od Ministra Infrastruktury na rzecz J. S. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I SA/Wa 924/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-16

Sprawa ze skargi H. W. i A. D. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2313/05 wymierza Ministrowi Infrastruktury grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

I OSK 1562/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1560/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji