Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SO/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Wniosek K. P. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SA/Wa 670/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi S. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 251/12

I SA/Wa 248/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi B. B. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. I SAB/Wa 21/09

I OSK 951/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenie Wojewodzie Lubelskiemu grzywny w kwocie 9 909 (dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięciu) złotych za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi P. W. na bezczynność tego organu w sprawie z wniosku P. W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Lubelskiemu za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Ad...

II SO/Lu 51/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-04-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi P. W. na bezczynność tego organu oraz w przedmiocie wniosku P. W. o rozpoznanie sprawy na podstawie odpisu skargi

I SA/Wa 537/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku sądu wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości 3 000 (trzech tysięcy) złotych w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 109/0

I OSK 78/09 - Wyrok NSA z 2009-06-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie

I SO/Wa 1444/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.