Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SO/Op 5/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-07

Wniosek K. D. o wymierzenie Wojewodzie Opolskiemu grzywny w sprawie o wymeldowanie

II OSK 1292/14 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. P. na Wojewodę Mazowieckiego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia wyroku NSA sygn. akt II OSK 604/12 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2/ odstępuje od zasądz...