Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 2076/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi P. Ł. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 488/03 1)

I SA/Rz 586/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej [...] o wymierzenie Burmistrzowi Miasta [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Rzeszowie sygn. I SA/Rz 929/09

I SA/Ol 807/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi W. T. na Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Olsztynie z dnia 08

I SA/Ol 837/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej po wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do grudnia 1999r. z żądaniem wymierzenia grzywny w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a.

II FSK 2077/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B. Ł. i A. Ł. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 3176/2000 1)

III SO/Wa 23/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

Wniosek w przedmiocie zawiadomienia o braku możliwości załatwienia sprawy z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania w celu określenia zobowiązania podatkowego w podatku a...

I SA/Kr 52/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO, w przedmiocie nałożenia kary porządkowej;,

I SO/Wr 2/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-23

Wniosek A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. o wymierzenie Dyrektorowi Izby Skarbowej we W. grzywny za nie zastosowanie się do obowiązku przekazania sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy

I SA/Rz 399/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia kary porządkowej