Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SO/Wa 25/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SA/Gl 559/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-28

Sprawa ze skargi J. R. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej warunków zabudowy terenu

II SA/Gl 571/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-24

Sprawa ze skargi K. P. o wymierzenie Wójtowi Gminy J. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SO/Wa 48/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 1303/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-13

Sprawa ze skargi T.C. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku Sądu z dnia '[...]' sygn. akt '[...]' 1. wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywnę w kwocie 200 zł (dwieście złotych); 2. zasądza od SKO na rzecz skarżącego T.C kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; 3. stwierdza, że w prowadzonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowaniu po wyroku z dnia '[...]' sygn. a...

II OZ 692/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak , nr XXXV-251/2002 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001

II SA/Gd 92/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-08

Sprawa ze skargi T. B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Radzie Gminy z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 187/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-16

Sprawa ze skargi E.W. przeciwko Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie IV SAB/Po 18/09

II OSK 11/14 - Wyrok NSA z 2014-07-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej I. P. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi I. P. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta W. z powodu bezczynności po wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 793/07

II SO/Gd 13/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-09-25

Wniosek P. Ś. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta M. obszar dzielnicy K.
1   Następne >   +2   +5   10