Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 897/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SO/GL 16/10 wymierzające Wojewodzie Ś. grzywnę w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy.

I SO/Wa 2/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie wniosku o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

II SO/Kr 10/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-07

Wniosek Z.K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie

II SO/Gl 4/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-13

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I SO/Wa 24/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-15

Sprawa ze skargi J. G. w przedmiocie ukarania Starosty Powiatu [...] grzywną za nierozpoznanie w terminie wniosku o odszkodowanie

II SO/Gd 12/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-10

Wniosek Z. S. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1322/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-07

Sprawa ze skargi T.S. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta [...] W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 248/09

I SA/Wa 292/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi B. F., I. C. i B. M. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi [...] W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1649/07

I SA/Wa 1410/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-11

Sprawa ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 244/07 wymierza Ministrowi Infrastruktury grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

I OSK 227/10 - Wyrok NSA z 2010-05-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.P. i W.P. o ukaranie Wojewody Mazowieckiego grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SAB/Wa 17/08
1   Następne >   2