Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 251/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie wydania decyzji dotyczącej wypłaty równoważnika za remont lokalu mieszkalnego za 2009 r.

I OZ 297/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. , Nr [...] w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SO/Wa 35/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-16

Wniosek Z. Z. o wymierzenie Dyrektorowi Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny za nieprzekazanie skargi w sprawie bezczynności organu w zakresie wydania zaświadczenia żądanej treści wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 207/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-26

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Łukaszewska - Macioch po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażaleń J. U. i W. U. na postanowienie WSA w Łodzi sygn. akt III SO/Łd 11/09 oddalające wniosek J. U. i W. U. o wymierzenie Radzie Miejskiej w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 P.p.s.a

I OZ 24/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku L. J. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta G. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SO/Wa 36/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-16

Wniosek Z. Z. o wymierzenie Dyrektorowi Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny za nieprzekazanie skargi w sprawie bezczynności organu w zakresie rozpoznania wezwania wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wr 12/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-12

Wniosek Z. R. o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. grzywny za nieprzekazanie skargi w trybie art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SA/Go 726/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-25

Sprawa ze skargi E.S. o wymierzenie grzywny Komendantowi Miejskiemu Policji z tytułu niewykonania wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu