Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 198/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi W. W. na niewykonanie orzeczenia WSA w W. o sygn. akt V SA/Wa 806/07 przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

V SA/Wa 346/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi W. W. w przedmiocie niewykonania orzeczenia WSA w Warszawie o sygn. akt V SA/Wa 806/07 wraz z wnioskiem o ukaranie organu grzywną w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a.. wymierza Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych grzywnę w wysokości 100 zł (sto złotych) za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt V SA/Wa 806/0

V SO/Wa 8/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi T.Sp. z o.o. w K. o ukaranie grzywną Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I SO/Ke 4/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-06-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej

I SO/Gd 1/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-12

Wniosek W. D. o ukaranie Gminy grzywną