Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

IV SA 188/87 - Wyrok NSA z 1987-06-05

Skarga Stefanii P. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Łodzi w przedmiocie wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym działek nr 384 i 385 w Z. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Z., a także

K 3/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-12-08

1. Art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /t.j. Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127; zm. Dz.U. 1991 nr 103 poz. 446; nr 107 poz. 464/ jest niezgodny z art. 1, art. 3 ust. 1 i art. 56 ust. 1 i 3 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy Ustawą Konstytucyjną o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426/;~2. Art....