Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 19/10 - Wyrok NSA z 2010-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1608/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego

I OSK 887/09 - Wyrok NSA z 2010-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I OSK 966/09 - Wyrok NSA z 2010-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1652/06 - Wyrok NSA z 2007-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1564/12 - Wyrok NSA z 2014-01-23

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz P. Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 2677/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 1538/15 - Wyrok NSA z 2017-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2410/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji