Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 13/09 - Wyrok NSA z 2009-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia własności gruntu zajętego pod drogę publiczną uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

IV SA/Po 480/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za udziały w nieruchomości

I SA/Wa 1640/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 899/08 - Wyrok NSA z 2009-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 765/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie przyznania odszkodowania

I SA 878/89 - Wyrok NSA z 1989-12-08

Skarga Władysława B. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego działki gruntu i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego, a także

I OSK 1535/09 - Wyrok NSA z 2010-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 1519/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2/ odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania k...

I OSK 2080/12 - Wyrok NSA z 2014-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę nieodpłatnie własności nieruchomości
1   Następne >   2