Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 13/09 - Wyrok NSA z 2009-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia własności gruntu zajętego pod drogę publiczną uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

I OSK 1519/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2/ odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania k...

I SA/Wa 2530/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości