Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Gd 842/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej

III SA/Po 19/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II SA/Bd 245/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejścia z mocy prawa nieruchomości na własność Państwa

II SA/Go 622/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-29

skarg Prokuratora Okręgowego i A.Z. na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa oraz odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 62/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnej

II SA/Po 509/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia dotyczącego przejęcia nieruchomości rolnej na własność Skarbu Państwa;

II SA/Bk 156/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania o zwrot nieruchomości

II SA 568/91 - Postanowienie NSA z 1991-07-25

Wniosek Wojewody K-kiego o rozpoznanie sporu kompetencyjnego i wyznaczenie organu właściwego do załatwienia sprawy i na podstawie art. 216b par. 2 Kpa postanowił wyznaczyć Kolegium Odwoławcze przy Sejmiku Samorządowym w K. do rozpoznania odwołania Wojewody K-kiego od decyzji Burmistrza Miasta S.

II SA 1766/93 - Wyrok NSA z 1993-10-19

skargę Prezydenta Miasta O. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie przeniesienia własności działki.
1   Następne >   2