Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA 681/81 - Wyrok NSA z 1981-04-23

Skarga Kazimierza i Heleny małżonków O. na decyzję Wojewody Łomżyńskiego w przedmiocie przekazania do depozytu sądowego kwoty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Wojewody Łomżyńskiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżących.

SA/Ka 40/81 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1981-09-30

Skarga Władysława Ł. na decyzję Wojewody Katowickiego w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem pieniężnym i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta w związku z § 1 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wpisów od skarg na decyzje administracyjne /Dz.U. nr 20 poz. 73/ zasądził od Wojewody Katowickiego kwotę złotych sześćset pięćdziesiąt pięć tytułem zwrot...

SA 574/81 - Wyrok NSA z 1981-06-01

Skarga Bolesława T. na decyzję Wojewody Płockiego w przedmiocie wywłaszczenia części nieruchomości w P. za odszkodowaniem pieniężnym i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Wojewody Płockiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

SA/Bk 258/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-02-27

skargę Andrzeja H. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości.

SA/Bk 613/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-10-25

Skarga Alicji T. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zwrotu nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części dotyczącej zwrotu nieruchomości i rozliczeń z tym związanych, w pozostałej części skargę oddalił na zasadzie art. 207 5 Kpa, a także

IV SA 904/89 - Wyrok NSA z 1989-12-21

Skarga Marii U. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżona decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Wojewódzkiego w L., a także

IV SA 1191/88 - Wyrok NSA z 1989-02-21

Skarga Marianny C. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie odmowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego w Warszawie, a także

IV SA 1335/95 - Wyrok NSA z 1997-06-02

Skarga Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - Oddziału w (...) na dwie decyzje Wojewody (...) w przedmiocie zwrotu nabytych na własność Państwa nieruchomości oraz rozliczeń związanych z ich zwrotem i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżone decyzje, a także

SA 797/81 - Wyrok NSA z 1981-05-21

Skarga Wincentego i Reginy małżonków G. oraz Wiesława G. na decyzję Wojewody Ciechanowskiego w przedmiocie wywłaszczania części nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w P. zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w P. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Ciechanowskiego zwrot kosztów postępow...

IV SA 339/95 - Wyrok NSA z 1995-08-02

skargę Wiktorii M., Bogdana M. i Krystyny J. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę pawilonu handlowego.
1   Następne >   2