Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 368/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej oraz naziemnych i nadziemnych obiektów

II SA/Sz 199/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 276/05 - Wyrok NSA z 2006-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania, 2/ zasądza od Wojewody Kujawsko

II SA/Lu 374/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania za działkę

II SA/Wr 155/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Ś. z dnia [...]r. (nr [...]) zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowej

I OSK 152/14 - Wyrok NSA z 2014-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

I OSK 1758/06 - Wyrok NSA z 2007-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 19/10 - Wyrok NSA z 2010-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bd 787/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nabycia nieruchomości

II SA/Gd 293/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania prawa własności działki 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Starosty , nr [...], 2/ zasądza od SKO na rzecz W. G. kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
1   Następne >   +2   +5   9