Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Kr 2097/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-02-29

Nabyciem nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ nie jest orzeczony decyzją administracyjną zwrot nieruchomości wywłaszczonej na rzecz poprzedniego właściciela lub jego następcy prawnego na podstawie art. 69 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./.

II FSK 2100/14 - Wyrok NSA z 2016-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych