Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bk 152/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazania rozbiórki samowolnie wykonanych robót budowlanych

II OSK 1245/05 - Wyrok NSA z 2006-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego

II OSK 1367/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 872/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA sygn. akt OZ 1126/04 oddalającego zażalenie B. D. od postanowienia WSA w Olsztynie sygn. akt 2 IV SA 727/03 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie sygn. akt 2 IV SA 727/03 o oddaleniu skargi B. D. na decyzję Warmińsko-Mazurskiego...

II SA/Rz 662/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-09-15

Sprawa ze skargi J. P. o wznowienie postępowania sądowo - administracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Rzeszowie w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 911/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-27

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skarg A. P. na postanowienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dnia [...] marca 2003 r. Nr [...] i Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia t...

II OSK 224/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 613/05 - Wyrok NSA z 2006-05-09

Skarga o wznowienie postępowania sądowego od wyroku NSA w przedmiocie nakazu rozbiórki budowli

II OSK 689/05 - Postanowienie NSA z 2006-04-07

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. II SA/Ka 1246/01/

II SA/Ke 391/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   2