Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 163/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 700/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-14

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta Miasta W. decyzji w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Bk 6/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-01-20

Sprawa ze skargi K. M. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie SA/Bk 1281/03

I SA/Wa 571/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1079/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Wr 93/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-04-19

Sprawa ze skargi D. D. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Ol 636/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SAB/Wa 67/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SA/Wa 43/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I SA/Wa 44/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1   Następne >   +2   +5   +10   12