Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 892/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi L. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie , sygn. akt I SA 1644/99 w przedmiocie realizacji ekwiwalentu za mienie p...

I OSK 1858/10 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekazania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie posta...

I OSK 2576/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie za skargi E. M. i J. M. na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1006/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-31

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OSK 2211/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-02

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 259/11

I OSK 1486/09 - Wyrok NSA z 2010-01-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2062/05

I OSK 813/07 - Wyrok NSA z 2007-10-09

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OSK 584/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-18

Skargi kasacyjne A. P. i Z. P. na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nieruchomości warszawskiej

I OSK 210/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 9/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-21

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   5