Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Bk 53/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozebranie grobli i odbudowę przepustu

II OSK 1286/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-17

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 412/04

II SA/Kr 1311/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Wr 488/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-13

Sprawa ze skargi H. B. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 753/13

IV SA/Wa 1397/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Lu 578/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie ...

II SA/Wr 451/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o odmowie nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Go 763/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 397/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie zażalenia J. Z. na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt II SA/łd 1346/11 o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Skierniewicach Nr SKO.4009-37/1...

II OW 138/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-11

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie z wniosku Wójta Gminy Gietrzwałd nr GN.6331.8.2012 o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Gietrzwałd a Starostą Olsztyńskim w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przywrócenia sprawnego funkcjonowania instalacji melioracyjnej
1   Następne >   3