Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Wr 487/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Sprawa ze skargi W. T. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem tutejszego Sądu w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego,

III SA/Lu 9/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-21

Sprawa ze skargi Burmistrza Miasta z udziałem Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 1208/02

II OSK 884/06 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 1208/02 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Są...

II OSK 1414/13 - Wyrok NSA z 2013-12-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie zawieszenia organów Gminy P. i ustanowienia zarządu komisarycznego od...

II OSK 142/06 - Wyrok NSA z 2006-04-24

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odwołania Wójta Gminy C.

III SA/Kr 240/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-22

Sprawa ze skargi L. S. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej z dnia [...] Nr [...] w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Gminy i Miasta

III SA/Lu 501/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie sygn. akt II SA/Lu 1208/03

II SA/Ke 571/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-09-18

Sprawa ze skargi S. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie sygn. II SA/Ke 363/12 ze skargi S. L. na zarządzenie zastępcze Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bd 902/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-17

Sprawa ze skargi J. K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem tutejszego Sądu sygn. akt [...]