Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 31/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-16

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Wschowa a Prezydentem Miasta Świnoujście w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie skierowania M. W. do domu pomocy społecznej

I OW 43/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łosie, w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją SKO w Nowym Sączu z [...] grudnia 2006 r. nr [...] orzekającą o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach z 15 lipca 1954 r., L.R

I OW 47/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łosie, w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją SKO w Nowym Sączu z [...] grudnia 2007 r. nr [...] orzekającą o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach z 16 listopada 1959 r., R.

II GW 11/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie wypłaconego zasiłku wychowawczego

I OW 47/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OW 191/08 odrzucającym wniosek M. G. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Prezydentem Miasta Łodzi

I OW 133/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania J. L. od decyzji Starosty Z. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawach zakończonych decyzjami Naczelnika Miasta i Gminy S. , znak: [...] oraz , znak: [...] orzekające o przejęciu z u...

II OW 138/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-11

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie z wniosku Wójta Gminy Gietrzwałd nr GN.6331.8.2012 o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Gietrzwałd a Starostą Olsztyńskim w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przywrócenia sprawnego funkcjonowania instalacji melioracyjnej

II OW 139/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-11

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie z wniosku Wójta Gminy Gietrzwałd nr GN.6331.2.2012 o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Gietrzwałd a Starostą Olsztyńskim w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przywrócenia sprawnego funkcjonowania instalacji melioracyjnej

I OW 183/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA o sygn. akt I OW 179/14 w sprawie z wniosku [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy [...] a [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie skierowania M.W. do domu pomocy społecznej