Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 977/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-27

Sprawa ze skargi K. D. w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 160/09

I FSK 2077/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia do maja 2003 r.

II FSK 463/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. nr ... w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r.

III SA/Wa 1564/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za lata 1999

I SA/Ol 845/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: marzec, maj, październik, listopad i grudzień 2002 roku

I FZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie oddalenia wniosku o przyznanie prawa pomocy

I SA/Op 285/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-22

Sprawa ze skargi A. Ś. o wznowienie postępowania zakończonego nieprawomocnym postanowieniem WSA w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Sz 621/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok oraz określenia wysokości nadpłaty

I SA/Rz 618/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-20

Sprawa ze skargi 'A.' sp. z o.o. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Rz 65/10 zakończonego postanowieniem WSA w Rzeszowie o odrzuceniu skargi

I SA/Ke 239/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty za kartę pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   100