Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ke 711/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-30

Sprawa ze skargi A. K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie II SA/Ke 156/08 w przedmiocie uchylenia uchwały o uzupełnieniu składu Rady Miejskiej w S.

III SA/Wr 487/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Sprawa ze skargi W. T. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem tutejszego Sądu w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego,

III SA/Lu 9/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-21

Sprawa ze skargi Burmistrza Miasta z udziałem Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 1208/02

II OSK 884/06 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 1208/02 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Są...

II OSK 1414/13 - Wyrok NSA z 2013-12-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie zawieszenia organów Gminy P. i ustanowienia zarządu komisarycznego od...

II OSK 1530/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sokółce w przedmiocie ustalenia nazw ulic

II OSK 1530/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Narodowej Miasta i Gminy w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia nazw ulic

II OSK 142/06 - Wyrok NSA z 2006-04-24

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odwołania Wójta Gminy C.

III SA/Kr 240/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-22

Sprawa ze skargi L. S. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej z dnia [...] Nr [...] w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Gminy i Miasta

III SA/Lu 501/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie sygn. akt II SA/Lu 1208/03
1   Następne >   2