Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Skarżony
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 611/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

SA/Bd 304/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję K.-P. Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie wykonania robót zabezpieczających

I SA 852/83 - Wyrok NSA z 1983-10-18

Skarga Kazimierza G. na decyzję Wojewody Płockiego w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P., a także

II SA/Ka 2357/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie opinii sanitarnej

IV SA 1821/00 - Wyrok NSA z 2002-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W.-M. w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku pensjonatowe

SA 645/80 - Wyrok NSA z 1980-12-30

Skarga Zbigniewa K. na decyzję Wojewody Legnickiego w przedmiocie pozwolenia na kontynuowanie robót budowlanych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Wojewody Legnickiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

I SA 1648/96 - Wyrok NSA z 1997-12-12

Skarga Wojciecha Ł. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w przedmiocie odmowy wpisania na wojewódzką listę biegłych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Wojewody (...), a także